Algemene voorwaarden van Krielen.com Webdesign

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en andere overeenkomsten (zowel schriftelijk, per e-mail of telefonisch of andere wijze overeengekomen) tussen Krielen.com Webdesign en de opdrachtgever.

1. Algemeen

1.1 Met opdrachtgever in deze Algemene voorwaarden wordt bedoeld: degene die aan Krielen.com Webdesign werkzaamheden opdraagt of daartoe verzoekt, die behoren tot het dienstenpakket van Krielen.com Webdesign.

1.2 Onder product in deze Algemene voorwaarden wordt verstaan: het uiteindelijke resultaat van de werkzaamheden die Krielen.com Webdesign heeft uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en andere overeenkomsten (zowel schriftelijk, per e-mail of telefonisch of andere wijze overeengekomen) tussen Krielen.com Webdesign en de opdrachtgever.

1.4 Afwijkende voorwaarden gelden slechts dan indien deze uitdrukkelijk door Krielen.com Webdesign schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Offerte

2.1 Krielen.com Webdesign biedt de opdrachtgever vrijblijvend een offerte aan. Aangeboden offertes zijn vrijblijvend en gedurende 15 dagen geldig, tenzij door Krielen.com Webdesign schriftelijk anders vastgelegd.

2.2 Een akkoord op een offerte geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en Krielen.com Webdesign. Zowel de opdrachtgever als Krielen.com Webdesign dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen.

3. Strippenkaarten

3.1 U kunt op elk gewenst moment één of meerdere strippenkaart(en) afnemen.

3.2 U kunt een strippenkaart gebruiken voor alle door Krielen.com Webdesign geleverde diensten en producten.

3.3 Een strippenkaart kan alleen gebruikt worden voor dienstverlening die betrekking heeft op uw eigen website(s) of organisatie.

3.4 Betaalde strippenkaarten blijven onbeperkt geldig.

3.5 Er wordt geen restitutie verleend van betaalde, niet gebruikte (delen van) strippenkaarten.

3.6 Een strippenkaart wordt direct gefactureerd, met 15 dagen betalingstermijn.

4. Ontwikkeling producten

4.1 Bij de ontwikkeling van een website wordt uitgegaan van het concept waarmee de opdrachtgever akkoord gegaan is.

4.2 De voortgang van de ontwikkeling van een product is afhankelijk van de aanlevering van materiaal door de opdrachtgever t.b.v. het product. Dit materiaal kan per email of post aan Krielen.com Webdesign worden toegezonden.

4.3 Tijdens de ontwikkeling van een website wordt de opdrachtgever online voortdurend op de hoogte gehouden van de vorderingen zodat wijzigingen en/of toevoegingen direct kunnen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de site. Hierbij gaat Krielen.com Webdesign uit van de billijkheid en redelijkheid van de opdrachtgever, waarmee wordt bedoeld dat niet al te veel kan worden afgeweken van het concept en dat er een limiet is aan het aantal wijzigingen dat tijdens de ontwikkeling kan worden doorgevoerd.

5. Oplevering

5.1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product, bijvoorbeeld het ontwerpen en ontwikkelen en tevens het uploaden van een website naar de serverruimte van de opdrachtgever.

5.2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de opdrachtgever aan Krielen.com Webdesign.

5.3 Oplevering geschiedt pas dan wanneer ook de laatste 50% van het totale factuurbedrag op de rekening van Krielen.com Webdesign is bijgeschreven.

5.4 Krielen.com Webdesign kan alleen dan een website naar de serverruimte van de opdrachtgever uploaden als de opdrachtgever Krielen.com Webdesign voorziet van de technische informatie van diens host.

6. Betaling

6.1 Facturering geschiedt 50% na akkoord van de offerte en 50% na gereed komen van het product (dus vóórdat de site op de server van de opdrachtgever wordt geplaatst).

6.2 Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van de opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen tussentijds dan wel tegelijk met de laatste 50% worden gefactureerd.

6.3 Krielen.com Webdesign hanteert, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, een betalingstermijn van 10 dagen. De opdrachtgever dient zich aan deze betalingstermijn te houden.

6.4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal 5% administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn, waarbij elke ingestreken termijn als een volle wordt gerekend. Tevens behoudt Krielen.com Webdesign zich het recht voor de opdracht te staken.

6.5 Voor webhosting en domeinnaamregistratie betaalt de opdrachtgever aan de hostingprovider.

7. Copyright

7.1 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Krielen.com Webdesign.

7.2 Krielen.com Webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud -tekstueel en visueel- die in opdracht van een opdrachtgever op een website wordt geplaatst. Derhalve kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen aan het adres van de opdrachtgever en/of derden.

7.3 Krielen.com Webdesign behoudt zich het recht voor informatie en/of (foto)materiaal van opdrachtgevers t.b.v. websites en andere producten te weigeren, indien dit naar eigen inzicht negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor derden.

8. Vertrouwelijke informatie

8.1 Krielen.com Webdesign zal alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen.

8.2 Krielen.com Webdesign zal nooit informatie van de opdrachtgever doorspelen aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, bijvoorbeeld in geval van ondersteuning van de opdrachtgever door Krielen.com Webdesign bij aanvraag van een domeinnaam en/of serverruimte bij een hostingprovider.